Gældende salgs- og leveringsbetingelser

Gældende salgs- og leveringsbetingelser – Stensved Glas og Aluminium cvr. 17445898

 

1. Anvendelse og gyldighed

Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, i det omfang disse betingelser ikke udtrykkeligt er fraveget ved skriftlig aftale. Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår eller forhold i købers accept, går nærværende salgs- og leveringsbetingelser forud.

2. Tilbud og accept

Skriftlige tilbud er gældende i 30 dage fra tilbuddets datering, medmindre andet er anført i tilbuddet. Købers accept af tilbuddet skal være sælger i hænde inden acceptfristens udløb. Købet er endeligt, når sælger har bekræftet ordren derved, at ordrebekræftelse er fremkommet til køber. Såfremt køber måtte have indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold, skal indsigelserne være fremsat skriftligt over sælger senest en uge fra ordrebekræftelsesdatoen. I modsat fald er ordrebekræftelsen bindende.

3. Priser

Alle anførte priser er ekskl. moms og leverings-omkostninger.

4. Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er netto kontant ved aflevering. Betales forfaldne beløb ikke rettidigt, påløber en månedlig rente på 2 % pr. påbegyndt måned. Sælger er berettiget til at kræve forudbetaling, kontantbetaling eller sikkerhedsstillelse, afhængig af ordrens karakter.

5. Ejendomsforbehold

Sælger bevarer den fulde ejendomsret til leverancen indtil hele købesummen er betalt af køber.

6. Leveringstider

De ved ordrebekræftelsen opgivne leveringstider er skønsmæssigt ansat, og overholdes så vidt det er muligt, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, jf. pkt. 7. Levering til den heraf afledte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.

7. Ansvarsbegrænsning

Der tages udtrykkeligt forbehold for vejrforhold, herunder korrekt luftfugtighed, regn og temperaturfald, idet arbejdet kræver minimumstemperaturer. Der tages forbehold for, at tilgangsforholdene hos køber er i orden. Idet der indgår materialer fra andre leverandører, tages der forbehold for leveringssvigt. Sælger kan ikke gøres ansvarlig for nogen skade eller mangel, der er en følge af købers skødesløse, ukorrekte eller uhensigtsmæssige anvendelse eller behandling af leverancen.

8. Force Majeure

Sælger er under alle omstændigheder ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen, når forsinkelsen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende forhold, som sælger ikke har haft indflydelse på, og på tidspunktet for aftalens indgåelse ikke kunne forudse. Force Majeure vil navnlig foreligge i tilfælde af arbejdskonflikter, maskinsammenbrud, ildsvåde, brandskade, regeringsindgreb, krig og uroligheder, leverandørsvigt m.v. Levering til den heraf afledte udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.

9. Levering – Risikoens overgang

Leveringsbetingelser er som udgangspunkt “ab lager” i henhold til nærmere aftale eller hos køber i henhold til nærmere aftale. Er der truffet aftale om sælgers forsendelse leveres varen så nær brugsstedet, som en fuldt lastet lastvogn kan køre. Varen anses i så tilfælde for leveret på tidspunktet for aflæsningen på den aftalte modtageplads.

10. Mangler

Køber erklærer qua aftaleindgåelse at være bekendt med Sælgers produktspecifikationer, produktets egenskaber, samt produkternes sikkerhedsforskrifter. Produkterne vil blive leveret i overensstemmelse hermed, såfremt andet ikke udtrykkeligt er aftalt. Ved en sådan omlevering er køber pligtig, dog uden regning for køber, at tilbagesende modtagne produkter. Sælger påtager sig intet ansvar, hvor Sælgers produkter ikke er monteret, anvendt, tilsluttet eller lignende, i overensstemmelse med Sælger forskrifter og/eller specifikationer for samme. Sælger hæfter alene ved person- og tingsskade i overensstemmelse med lov om produktansvar. Hvis tredjemand fremsætter krav om produktansvar mod køber, skal denne straks underrette Sælger herom.

11. Reklamation

Det påhviler køber straks ved modtagelsen af leverancen, og forinden det solgte tages i anvendelse, skriftligt at meddele sælger mangler eller fejl ved det leverede, som køber har eller burde have konstateret.

Såfremt de leverede produkter ikke lever op til Sælgers egne specifikationer, eller de af køber stillede krav, er Sælger berettiget til efter eget valg at afhjælpe manglen, udbedre denne, kompensere køber økonomisk eller levere nye produkter. For omleverede varer sker leverancen på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance.

12. Lovvalg og værneting

Enhver tvist parterne imellem skal afgøres efter dansk ret med Retten i Nykøbing Falster som værneting.

Køber erkender ved sin underskrift at have gennemlæst og godkendt ovenstående salgs- og leveringsbetingelser som en del af ordrebekræftelsen og tilbuddet.

Sted:                                           Dato:

Som sælger:                                Som køber:

__________________      __________________

Sidebar

Et udpluk af vores kunder

Se flere referencer 

Louisianna

Velux

Danske bank

Imperial

Rigshospitalet

Toms

Danske bank

Kontakt os omkring jeres projekt

Alle typer opgaver løses sikkert og professionelt med forståelse for helheden i løsningen og i dialog med kunden. Vore mange års erfaring er garanti for faglig ekspertise og håndværksmæssigt korrekt arbejde.

Sjælland, Fyn, Lolland, Falster og Møn m.fl. er steder vi monterer. Derudover leverer vi overalt i Danmark.

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Skriv til os

Ring til os